Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Potrzebujesz bezpłatnego generatora not księgowych? Wejdź na https://flobo.io/generator-not/.

Osoby prowadzące własną firmę prędzej lub później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać od razu, a może wykorzystać jako jeden z kroków procedury windykacyjnej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, że taką notę można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią prostego niedopatrzenia czy krótkotrwałych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]