Pomoc prawna w sprawach o odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – przeważająca ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.